voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn bindende regels voor de partijen en bepalen de
betrokkenheid van de ‘organisatoren’ en de ‘inzenders’ bij deze uitvraag. Door het
indienen van een voorstel worden de inzenders geacht deze voorwaarden te hebben
begrepen en aanvaard en bevestigen zij hun beschikbaarheid om de evenementen bij te
wonen in het tijdschema dat in de uitvraag is vastgesteld.

inhoud

Het inhoudelijke kader van de uitvraag is omschreven in de uitnodiging met de titel ‘MAAK
ZEELAND’. Daarin staat de doelstelling van de uitvraag omschreven en de zeven criteria
waar de inzending op in moet gaan. De uitnodigingstekst is integraal onderdeel van de
voorwaarden.

organisatie en deelnemers

 1. Onder ‘organisatoren’ wordt verstaan: de instanties en hun vertegenwoordigende individuen die verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de uitvraag. De verantwoordelijke coördinerende partij voor de Zeeuwse Vernieuwers Challenge is CBK Zeeland, Balans 17, 4331 BL Middelburg, info@cbkzeeland.nl.

 2. CBK Zeeland voert de genoemde coördinatie onder toezicht van de Provincie Zeeland die penvoerder is van het overkoepelende project Creative City Boost en contactpersoon met de EU-subsidieverstrekker.

 3. Onder ‘inzenders’ wordt verstaan: een team van deelnemers dat een projectvoorstel indient. ‘Inzenders’ kunnen alleen deelnemen in teamverband.

 4. Onder ‘team’ wordt verstaan: een samenwerking tussen minstens één cultuurprofessional en één middenstander. Het team mag ook andere deelnemers omvatten. De deelnemers in een team moeten allen volwassen zijn. Elk team wordt vertegenwoordigd door een projectleider die de inschrijvingsformulieren invult en ondertekent, de communicatie met de organisatie onderhoudt en woordvoerder is.

 5. Een projectleider vult haar/zijn gegevens in het inschrijfformulier, met daarbij een BTW-nummer – noodzakelijk voor de te verwachten financieel-administratieve organisatie.

 6. Onder cultuurprofessional wordt verstaan: een persoon met een aantoonbare praktijk in beeldende kunst, podiumkunst, mediakunst, ontwerper, etc.

 7. Onder middenstander wordt verstaan: een ondernemer die zijn producten of diensten direct aan de consument verkoopt – ook wel detailhandelaar.

 8. Een deelnemer mag in maximaal twee teams bijdragen aan een inzending.

 9. Individuen die in de Creative City Boost ‘werkgroepprojecten’ plannen uitwerken zijn uitgesloten van deelname.

 10. Voorstellen die een nauwe verwantschap vertonen met ideeën uit Creative City Boost ‘werkgroepprojecten’ worden uitgesloten van deelname.

planning

Het inzenden van een projectvoorstel verloopt volgens de volgende planning:

 1. Donderdag 8 december 2022 zijn de details gepubliceerd.
 2. Vrijdag 13 januari 2023 kunnen de laatste vragen worden ingestuurd, per e-mail aan de organisatie. Deze vragen zullen de week daarna worden gebundeld en in een keer worden beantwoord aan alle inzenders.
 3. Vrijdag 20 januari 2023 moeten allen die van plan zijn in te zenden zich kenbaar maken door middel van een e-mailbericht aan de organisatie.

 4. Vrijdag 10 februari 2023 moeten alle inzendingen ontvangen zijn per e-mailbericht
  met download-link aan de organisatie.
 5. Op 15 februari 2023 zal een selectiecommissie de inzendingen beoordelen op
  haalbaarheid.
 6. Inzenders worden verwacht bij de selectieprocedure en aankondiging op 2 maart
  (09:00 – 18:00 uur) aanwezig te kunnen zijn dan wel te zorgen voor een vervanger
  (volwassene).

inzending

Een inzending moet bestaan uit de volgende onderdelen:

 1. Dit inschrijvingsformulier, ingevuld, ondertekend en geparafeerd op alle pagina’s, inclusief de uitnodigingstekst op de eerste pagina’s en voorwaarden.

 2. Een presentatiedocument van pdf-type met de volgende afmetingen en de volgende inhoudelijke elementen.
  a) Maximaal 15 pagina’s A4, lege pagina’s niet meegerekend, liggend formaat, 150
  dpi, full colour, 150 MB.
  b) Een presentatietekst van maximaal 400 woorden waarin de doelstelling van
  het voorstel duidelijk wordt.
  c) Een plattegrond met de locatie en omgeving in de stad waar het voorstel
  plaatsvindt.
  d) Tekeningen en visualisaties, in de vorm van afbeeldingen, aanzichten, doorsnedes, handleidingen, scenario’s, aangevuld met omschrijvende tekst, die duidelijk maken wat de afmetingen van het voorstel zijn en hoe het werkt.
  e) Een eenvoudig schema met de namen, taken en eventueel tijdsbesteding van de personen die betrokken zijn bij de uitvoering van het voorstel.
  f) Een eenvoudige planning waaruit blijkt dat het voorstel voor het eind van de maand juli 2023 kan worden uitgevoerd.
  g) Een eenvoudige begroting (ex BTW) waarin de kosten en de baten duidelijk worden. In de kosten moeten worden meegerekend: de uren van de betrokken personen en de leveringen van de benodigde materialen, materieel, techiek, communicatie, diensten en logistiek. In de baten moeten worden meegerekend de beoogde € 35.000 ex BTW, aangevuld met eventuele andere financiële middelen.

 3. De gevraagde inschrijfinformatie voor de uitvraag dient volledig ingevuld te zijn; het formulier en de pdf-presentatie vormen de basis voor de beoordeling door de selectiecommissie en de jury.

 4. Het intellectueel eigendomsrecht van het voorstel, zover van toepassing, blijft eigendom van de inzender.

 5. De inzenders gaan akkoord met het publiceren van de inzending, met vermelding van hun woordvoerders naam, en verbinden zich tot het verlenen van medewerking aan publiciteit rond de Zeeuwse Vernieuwers Challenge uitvraag.

 6. Inzendingen met een negatieve balans in de voorstelbegroting worden als ongeldig aangemerkt en uitgesloten van verdere deelname.

 7. Het achterhouden van relevante gegevens en/of vermelden van onjuiste gegevens heeft uitsluiting van deelname tot gevolg.

 8. Als pas ná de eindselectie blijkt dat er sprake is van onjuiste gegevens leidt dit tot diskwalificatie van de geselecteerde en wordt de steun aan een ander team gegund.

beoordeling

 1. De beoordeling zal zich baseren op de mate waarin antwoord gegeven is op de zeven criteria in de uitnodiging ‘MAAK ZEELAND’, evenals op technische, financiële, juridische, esthetische en ethische principes.

 2. Op woensdag 15 februari 2023 zal een technische commissie de inzendingen beoordelen op haalbaarheid en een nog nader te bepalen aantal nominaties voordragen voor de eindselectie.

 3. Op donderdag 2 maart 2023 zal een jury de nominaties beoordelen op basis van de zeven criteria uit de uitnodiging en voorbeeldwaarde voor de Zeeuwse Regio.

 4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

uitvoering

 1. De selectie voor uitvoering staat los van verkrijgen van een vergunning, een oor-
  deel van adviescommissie openbare ruimte of andere noodzakelijke gemeentelijke beoordelingen. De geselecteerde voorstellen zullen geholpen worden, maar zullen wel via regulier traject getoetst worden. Belangrijke zaken hierbij zijn bezoekersaan-
  tallen, beheersbaarheid en veiligheid.

 2. Voor initiatieven op privaat terrein of pand moet de inzender vooraf commitment van
  (vertegenwoordiger) van eigenaar/rechthebbende aantonen.

 3. De administratie, betalingen, vergunningen en controle daarover, van de uitvoering van de voorstellen blijven onder beheer en verantwoordelijkheid van CBK Zeeland.

 4. Het CCB Talentteam heeft 80 u tijd per project voor ondersteuning.

 5. De organisatie kan niet garanderen dat de geselecteerde voorstellen ook gerealiseerd worden.

rechten en plichten

 1. De Zeeuwse Vernieuwers Challenge is een eenmalige prijsvraag, financieel mogelijk gemaakt door de Europese Unie. Dit betekent dat alle ideeën, wensen en plannen
  ontstaan in de context van het project, dankzij de toegekende subsidie, volgens de EU-richtlijnen ‘open acces’ ter beschikking worden gesteld.

 2. Kosten die deelnemers in verband met de inzending hebben gemaakt zijn voor eigen rekening. De organisatie kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden
  gesteld.

 3. Het beschikbare budget per geselecteerd voorstel is niet overdraagbaar en dient te
  worden gebruikt voor het uitvoeren van het voorstel. Het bedrag is exclusief BTW.

 4. Hoewel de organisatie van de Zeeuwse Vernieuwers Challenge geheimhouding en uiterste zorg zal betrachten bij de behandeling van de voorstellen, is zij niet aansprakelijk voor misbruik, diefstal alsmede op enige andere wijze teniet of verloren gaan van de voorstellen.

 5. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

ter informatie

Werkgroepen van Creative City Boost, uit Hulst, Terneuzen, Vlissingen, Middelburg en Goes,
werkten de afgelopen maanden ook aan projecten die hier kort zijn omschreven.